Identyfikacja obiektów metodą skokową


PAiR - 3 rok studiów zaocznych


Zakres wymagań:


Sprawozdanie z tematu laboratoryjnego T1 – identyfikacja obiektów metodą skokową:

 1. sporządzenie charakterystyki skokowej badanego obiektu cieplnego Δt=f(τ) (odpowiedź na wymuszenie skokowe o wartości Psk- moc skuteczna elementu grzewczego)

 2. określenie typu badanego obiektu na pobiektu- podanie transmitancji modelu

 3. wyznaczenie jego parametrów: k, τ0, T......(współczynnik proporcjonalności, czas opóźnienia, stała czasowa)

 4. ocena błędu identyfikacji

 5. sporządzenie bilansu obiektu grzewczego (według protokółu)
 6. sporządzenie charakterystyki statycznej przetwornika temperatury ΔU=g(Δt) , ocena właściwości metrologicznych przetwornika
 7. sporządzenie charakterystyki skokowej obiektu modelowego Δt=f(τ) (odpowiedź na wymuszenie skokowe o wartości Psk)
 8. określenie typu badanego obiektu - podanie transmitancji modelu
 9. wyznaczenie jego parametrów: k, τ0, T......(współczynnik proporcjonalności, czas opóźnienia, stała czasowa)
 10. ocena błędu identyfikacji
 11. ocena parametrów regulacji dwupołożeniowej – sporządzenie wykresów obrazujących wpływ histerezy na czas cyklu regulacji dwupołożeniowej (przy określonej temperaturze zadanej)
 12. ocena wpływu temperatury zadanej na czas cyklu (przy określonej histerezie)- wykres
 13. Δt = t - to - przyrost temperatury w obiekcie; to- temperatura początkowa, τ- czas
  ΔU= U-Uo -zmiana napięcia wyjściowego spowodowana przyrostem temperatury; Uo- napięcie początkowe